MENU

Zľavnené produkty

Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.nechtybratislava.sk. Obchodné podmienky vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) a kupujúceho (spotrebiteľa).

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.nechtybratislava.sk je spoločnosť InStore s.r.o., Geologická 2, 82106 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 845 881, DIČ: 2024123937, IČ DPH: SK2024123937 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 99966/B.

Internetový obchod www.nechtybratislava.sk je platcom DPH.

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

2. Vymedzenie pojmov

Predávajúci (dodávateľ) – je subjekt, ktorý spotrebiteľovi predáva výrobky alebo poskytuje služby, prostredníctvom internetového obchodu www.nechtybratislava.sk a ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok. Pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci (spotrebiteľ) – je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby pre osobnú potrebu prostredníctvom internetového obchodu www.nechtybratislava.sk a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom - je fyzická alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti

Spotrebiteľská zmluva – je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy

Uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

3. Objednávka a storno objednávky

Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne:

 • prostredníctvom nákupného košíka v internetovom obchode www.nechtybratislava.sk
 • kupujúci sa odoslaním objednávky zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za neho dohodnutú cenu
 • predávajúci potvrdí odoslanú objednávku do 24 hodín emailom a oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru (potvrdené objednávky sú záväzné)
 • predávajúci sa zaväzuje dodať správny tovar a množstvo v dohodnutej cene podľa objednávky
 • kupujúci môže zrušiť objednávku do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.
 • predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je schopný tovar dodať. Kupujúcemu v takomto prípade ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.). 

4. Odstúpenie od zmluvy

V súlade s ustanovením § 7 odst. 1 a. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.

Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Odstúpiť od zmluvy nie je možné u tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť čistý, nepoškodený v originálnom nepoškodenom balení s kompletnou dokumentaciou. Odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu nie je možné v prípade, ak bol tovar používaný, čiastočne opotrebovaný. Takisto nie je možné odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu u tovaru, ktorého charakter to vylučuje predovšetkým z hygienických dôvodov. Pokiaľ bude vrátený tovar neúplný, poškodený či viditeľne použitý, bude si predávajúci uplatňovať u kupujúceho úhradu nákladov a náhradu spôsobenej škody v rámci platnej legislatívy.

V prípade, ak spotrebiteľ chce vrátiť objednaný tovar, ale ten už bude poškodený, použitý, čiastočne opotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, nejedná sa o odstúpenie od zmluvy. Predávajúci môže v takomto prípade odmietnuť plnenie, alebo po dohode s kupujúcim požadovať si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar alebo odmietnuť plnenie.

Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou.

Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený.

5. Zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácia

Reklamácie sa riadia Obchodným zákonníkom SR. Záruka začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.

Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov pre fyzickú osobu nepodnikateľa alebo  12 mesiacov v prípade predaja právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi. Záruka začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. 

Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho telefonicky, e-mailom alebo doporučeným listom.

Veľmi objemný a ťažký tovar je z bezpečnostných dôvodov dodávaný na paletách.

Po dodaní zásielky od kuriéra je nutné skontrolovať stav a obsah zásielky. V prípade poškodenia obalu alebo samotného tovaru, je nutné o tom informovať kuriéra, ktorý tovar doručil a tento je povinný o tomto spísať reklamačný záznam. 

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Predávajúci najmä zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal,

 • má tovar vlastnosti, ktoré si obe strany dohodli alebo boli uvedené v popise tovaru v internetovom obchode www.nechtybratislava.sk alebo boli uvedené v reklame predajcu alebo výrobcu,
 • sa tovar hodí k účelu, ktorý uvádza pre jeho použitie predávajúci alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle používa,
 • tovar odpovedá akosťou alebo prevedením dohovorenej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohovorenej vzorky alebo predlohy,
 • je tovar v odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
 • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Kupujúci nemôže uplatniť reklamáciu, pokiaľ kupujúci pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, alebo pokiaľ vadu sám spôsobil.

Je doporučené kupujúcemu, aby bezprostredne pri dodaní zasielky skontroloval spolu s prepravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa přiloženej faktúry. Kupujúcí je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, která nie je v zhode s kúpnou zmlouvou, s tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Ak takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nutné poškodenie opísať v dodacom protokole prepravcu.

Neúplnu alebo poškodenú zásielku je nutné bezodkladne (do 3 dní od prevziatia) oznámiť e-mailom predávajúcemu na adresu: mj@nechtybratislava.sk, spísať s prepravcom protokol o poškodení a tento bez zbytočného odkladu poslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Reklamácie je možné riešiť i telefonicky na kontaktnom čísle v pracovných dňoch v dobe 10:00-17:00. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva tovar reklamovať, dáva však predávajúcemu možnosť dokázať, že se nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

Ak neoznámi kupujúci vadu tovaru včas, stráca právo odstúpiť od zmluvy.

Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie prepravca.

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním, alebo opomenutím kupujúceho, používaním tovaru v rozpore s bežnými zvyklosťami či v rozpore s návodom na použitie ak je priložený. Záruka sa nevzťahuje na bežné a prirodzené opotrebenie výrobku , ktoré je závislé od intenzity jeho používania, ani na mechanické opotrebenie, či poškodenie výrobku ak k nemu dôjde hrubou silou. Zákazník je povinný uplatniť si reklamáciu prvej zistenej vady bezodkladne po jej zistení, prejavení sa.

Reklamáciu na vadu výrobku uplatňuje kupujúci po predložení dokladu o kúpe výrobku u zodpovedného pracovníka prevádzkarne predávajúceho. Bez predloženia príslušného dokladu o predaji, alebo vyplneného záručného listu nebude tovar k reklamácii prijatý. V každej prevádzkarni musí byť po celú dobu prítomný pracovník poverený vybavovaním reklamácií. Reklamáciu je možné uplatniť buď priamo v predajni Nechtybratislava, Hálkova 1, 831 03 Bratislava, alebo poslať poštou do predajne Nechtybratislava.sk, ak sa kupujúci s predávajúcim nedohodnú na inom spôsobe.

Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.

6. Platobné podmienky

V internetovom obchode www.nechtybratislava.sk môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom:

 • dobierka prostredníctvom Kuriér GLS alebo Toptrans - Peniaze za tovar zaplatíte kuriérovi pri prevzatí tovaru
 • bankový prevod - po prijatí Vašej objednávky Vám zašleme číslo účtu a variabilný symbol. Za tovar zaplatíte vopred na náš bankový účet vedený v Slovenskej sporiteľni. Po prijatí platby odosielame tovar s tým, že Vás informujeme o termíne odoslania
 • platba hotovosťou pri osobnom odbere predajni Nechtybratislava - Hálkova 1, OD Slimák - 2. poschodie, 831 03 Bratislava
 • V prípade ak hodnota objednaného tovaru je nad 500 €, objednávka bude realizovaná až po uhradení celej čiastky (ak nie je dohodnuté inak) na náš účet: Slovenská sporitelňa a.s. účet: 633000676/0900

7. Dopravné podmienky, poštovné

Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. V prípade, ak sa objednaný tovar nenachádza na sklade, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne o tom upovedomiť kupujúceho a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe. Internetový obchod www.nechtybratislava.sk dodáva svoje produkty prostredníctvom:

 • Kuriér GLS alebo Toptrans - doručenie zásielky do 24 hodín od vyexpedovania zásielky zo skladu. Nakoľko využívame externé sklady, vyexpedovanie zo skladu môže trvať od 1 do 5 pracovných dní. najmä v prípade zariadenia salónov je potrebné počítať s dobou vyexpedovania až do 5 pracovných dní. V prípade, ak je doba vyexpedovania dlhšia ako 5 pracovných dní, zákazníkov kontaktujeme a informujeme ich.
  Zákazník, ktorý si zvolí tento typ dopravy, by sa mal v čase doručenia zdržiavať na adrese, ktorú uviedol v objednávke (je to najvhodnejší spôsob dopravy v prípade, ak si želáte doručiť zásielku do zamestnania). V prípade, ak Vás nezastihne kuriér prepravnej spoločnosti na dodacej adrese, bude Vás telefonicky kontaktovať a dohodne sa s Vami na ďalšom postupe.
  doručenie zásielky: 3,80 EUR (do 5kg), nad 5kg podľa váhy zásielky. V prípade, ak je potrebné tovar posielať na drevenej palete z dôvodu bezpečného doručenia, účtuje sa príplatok za paletovú prepravu (zákazníka individuálne informujeme).
 • osobný odber v predajni Nechybratislava.sk - Hálkova 1, OD Slimak - 2. poschodie 831 03 Bratislava
  bez poplatku

 • Zásielkovňa - Nový lacnejší spôsob doručenia tovaru od e-shopov k zákazníkom do výdajných miest v sieti Z-point. Čas a peniaze ušetrí každý - e-shop i zákazník objednávajúci tovar. Už žiadne rady na poštách, ani hodiny čakania na kuriéra. Vy rozhodnete, kedy a kde si zásielku vyzdvihnete  a netlačíme na vás - na vyzdvihnutie máte vždy čas minimálne 7 dní. Tovar z e-shopov si môžete na výdajnom mieste skontrolovať a zaplatiť až v hotovosti na mieste.
  doručenie zásielky: 2,90 EUR

 • Pri objednávaní tovaru máte možnosť si vybrať spôsob platby a formu dopravy. Cena dopravy sa vám automaticky zobrazí pri objednávaní tovaru v objednávkovom formulári. Cena je vypočítavaná podľa váhy objednaného tovaru a je priamo zahrnutá do objednávky.Pri objednávkach nad 15 kg nie je možný osobný odber, iba individuálne po dohode zákazníka s predajcom. Objednávky nad 15kg vybavujeme iba kuriérskou službou. Pri objednaní tovaru mimo Slovenskej republiky je cena prepravy vypočítaná individuálne, o čom klienta informujeme e-mailom, alebo telefonicky.

8. Dodacia lehota

Tovar ktorý je skladom bude odoslaný kupujúcemu zvyčajne do 3 pracovných dní od prijatia objednávky, alebo bude kupujúcemu v tejto lehote oznámené, že v tejto lehote nie je možné zásielku dodať. V ostatných prípadoch bude tovar odoslaný podľa dostupnosti tovaru. Ak je predmetom dodania tovar označený ako skladom spolu s tovarom ktorý skladom nie, je tovar zvyčajne odoslaný kupujúcemu až po dostupnosti všetkých položiek, ak sa nedohodne kupujúci s predávajúcim inak.

Ak je pri produkte zobrazené "na objednávku", dodacia doba je 7 - 10 pracovných dní.

Kupujúcí je povinný tovar od prepravcu riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek závad bezodkladne oznámiť prepravcovi zistené vady. Faktúra a daňový doklad sú přiložené v označenom balíku.

9. Ceny

Predávajúci je platcom DPH. Všetky ceny uvedené na stránkach sú konečné, vrátane DPH a bez ďalšieho navýšenia. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien v prípade neoprávneného zásahu do obsahu. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky. K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Balné je zahrnuté v cene dopravy.

10. Ochrana osobných údajov

Predávajúci sa zaručuje zaobchádzať s údajmi kupujúceho dôverne a chrániť ich pred prípadným zneužitím.

Osobné údaje kupujúceho, ako je meno, adresa, telefónne čísla, e-mail adresa, budú výhradne slúžiť na spracovanie príslušnej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania zodpovedajúcich platieb a k nevyhnutnej komunikácii. Kupujúci sa týmto zaväzuje uvádzať presné a pravdivé informácie.

Osobné údaje kupujúceho nebudú predávané, prepožičiavané, či inak poskytované tretej strane, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich dodávku tovaru, aj to len údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie konkrétnej dodávky. Predávajúci nepoužije osobné údaje pre komerčnú ponuku nesúvisiacu s internetovým obchodom www.nechtybratislava.sk bez súhlasu vlastníkov týchto údajov. Taktiež sa zaväzuje k tomu, že na želanie zákazníka i bez udania dôvodu, jeho osobné údaje vymaže z databázy.

Údaje o nákupoch sú ukladané v bezpečnej databáze a slúžia na interné štatistické analýzy, s cieľom zlepšovať a zefektívňovať poskytovanie služieb prostredníctvom elektronického obchodu. Predávajúci môže dôveryhodnej tretej strane alebo verejnosti poskytnúť súhrnné štatistické informácie o návštevnosti, obrate a ďalšie súvisiace údaje, avšak tieto štatistiky nebudú obsahovať žiadnu informáciu umožňujúcu identifikáciu konkrétnych zákazníkov.

Objednaním tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.nechtybratislava.sk kupujúci súhlasí so zhromažďovaním, spracovávaním a používaním informácií podľa skôr zmienených pravidiel a dáva súhlas na zhromažďovanie osobných údajov za vyššie uvedených podmienok a v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

11. Záverečné ustanovenia

Objednávka kupujúceho je po svojom potvrdení ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie. Jednotlivé technické kroky smerujúce k uzatvoreniu zmluvy sú spotrebiteľovi známe z vlastného procesu uskutočnenia objednávky. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku, poprípade je možné ju uzatvoriť aj v iných jazykoch, pokiaľ to nebude dôvodom nemožnosti jej uzatvorenia. Kupujúci má možnosť opravovať chyby, ktoré vznikli pri zadávaní údajov pred podaním objednávky. Tieto obchodné podmienky umožňujú spotrebiteľovi ich archiváciu a reprodukciu.

Obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.nechtybratislava.sk a sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.